Attīstības plānošana

Kāpēc ir nepieciešams izstrādāt teritorijas plānojumu?

Pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā:

  • lai nodrošinātu pilsētas, pagasta vai novada teritorijas racionālu izmantošanu. Tas nozīmē, ka plānojums jāveido tā, lai šajā administratīvajā teritorijā veicinātu ekonomisko attīstību un vienlaikus saglabātu dabu, sociālo un kultūrvidi;
  • lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā;
  • lai garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi.

Cik nozīmīgs pašvaldības darbā ir teritorijas plānojums?

Teritorijas plānojuma nozīmīgākā daļa ir teritorijas  izmantošanas un apbūves noteikumi — pašvaldība pieņem un apstiprina kā pašvaldības saistošos noteikumus. 
Tas nozīmē, ka teritorijas plānojums tiek pieņemts pilsētas domes vai novada domes sēdē un attiecīgajā pašvaldībā iegūst vietējā likuma spēku. Turklāt teritorijas plānojumu izstrādā ar perspektīvu vismaz uz divpadsmit gadiem, tāpēc pašvaldības iedzīvotājiem jo sevišķi svarīgi ir piedalīties tik ilgstošu noteikumu sagatavošanā un apspriešanā. 
Pašvaldībai, pieņemot turpmākos lēmumus  teritorijas attīstībā, obligāti ir jāievēro teritorijas plānojuma prasības. 

 

0 Comments

No Comment.