Realizētie projekti

Realizētie mācību projekti

2010.gads

 • Zemgales plānošanas reģions. Seminārs par EK programmām un iniciatīvām. 2010

2011.gads

 • Rīgas dome. Rokasgrāmatas aktualizācija par projektu ieviešanas un izstrādes jautājumiem. 2011
 • Jūrmalas pilsētas dome. Tiesiskie aspekti projektu vadīšanā; ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrāde un īstenošana; Energoefektivitātes jautājumi infrastruktūras projektu vadīšanā. 2011
 • Zemgales plānošanas reģions. Iedzīvotāju iesaiste plānošanā. 2011

2012.gads

 • Mālpils novada pašvaldība. Darbinieku apmācība ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana”. 2012
 • Kuldīgas novada pašvaldība. Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību”. 2012
 • Jūrmalas pilsētas dome. ESF projekts: Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā. 2012
 • Jūrmalas pilsētas dome. Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts „Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 2012
 • Dobeles novads. „Dobeles novada pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana sekmīgai Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu atbalsta finansējuma saņemšanai un apsaimniekošanai”. 2012
 • Beverīnas novads. „Beverīnas novada pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana sekmīgai Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu atbalsta finansējuma saņemšanai un apsaimniekošanai”. 2012

2013.gads

 • Rundāles novada pašvaldība. „Rundāles novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešana” Alternatīvu analīze projektu inicializācijas fāzē. 2013
 • Ropažu novada pašvaldība. „Ropažu novada pašvaldības darbinieku apmācībām” projekta „Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā”. 2013
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. „NVA darbinieku apmācība ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, “Procesu efektivitātes audits”. 2013
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieku apmācība „Pārbaudes procedūras un to izpildes pieeja” ar mērķi sniegt NVA darbiniekiem zināšanas par pārbaudes procedūru veidiem. 2013
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieku apmācība „Reputācijas vadība” ar mērķi papildināt struktūrvienību vadītāju zināšanas sabiedriskajās attiecībās. 2013
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” NVA inspektoru asistentu apmācības programma. 2013
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Karjeras konsultāciju pamati. 2013
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. “Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātes “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” „Pedagogu un jaunatnes darbinieku izglītošanas pasākumu organizēšana” 2013./2014.

2014.gads

 • Situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēle „Nākotnes pilsēta”. 2014
 • Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”  ietvaros organizēti apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” semināri. 2014
 • Valsts sociālās aprūpes centrs ”Vidzeme”. „Kursu un semināru organizēšana VSAC „Vidzeme” filiāļu vajadzībām”. VSAC „Vidzeme’’ kvalifikācijas celšanas kursi aprūpes personālam un vadītājiem. 2014
 • Valsts darba inspekcija. „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide””. 2014
 • Biedrība „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija”. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” projekta „Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība”- Kvalitātes iekšējais auditors. 2014
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” „Audita izlases veidošana un rezultātu novērtēšana”. 2014
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, „Personāla atlases un novērtēšanas metodes”. 2014
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Karjeras konsultāciju pamati”. 2014
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Klientu apkalpošanas prasmes – darbs ar riska grupu klientiem”. 2014
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. “Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātes “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” „Informatīvie semināri jauniešiem par uzņēmējdarbības būtību un inovācijas atbalsta iespējām”. 2014
 • Latgales plānošanas reģions. Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” seminārs „Kā iegūt finansējumu no investoriem, kur tos atrast”. 2014
 • Latgales plānošanas reģions. Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” seminārs „Vietējās pārtikas atbalsta sistēmas izveide”. 2014

2015.gads

 • Situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēle „Nākotnes pilsēta”. 2015
 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana komisija. “Organizācijas stratēģiskā un cilvēkresursu vadība” sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbinieku apmācība dažādu līmeņa vadītājiem. 2015
 • Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”  ietvaros organizēti apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” semināri. 2015
 • Valsts probācijas dienests. Projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros, organizēja seminārus “Prasmīga intervijas vadīšana audita laikā” un “Efektīvs vadītājs”. 2015
 • Rīgas domes Labklājības departaments. „Lekciju, semināru un nodarbību nodrošināšanas pakalpojumi Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas Sociālā dienesta vajadzībām”. 2015
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Semināru rīkošana projekta “Aprūpes īpatnības darbā ar agresīviem pacientiem/klientiem. Pašaizsardzības pamatprincipi” ietvaros. 2015
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrija.„Mācību nodrošināšana Finanšu ministrijas vadītāju un darbinieku personiskās izaugsmes un attīstības jomā”. 2015
 • Rundāles novada dome. Projekta „AIZIET!” ietvaros semināra „Personiskā uzvedības modeļa izpratne. Mani mērķi” vadīšana. 2015
 • VARAM Reģionālās politikas departaments. Seminārs „Pierīgas pašvaldību izaicinājumu risināšana Eiropas Savienības fondu piesaistei”

2016.gads

 • Latvijas Republikas Finanšu ministrija. Mācību nodrošināšana Finanšu ministrijas personāla attīstības un personiskās izaugsmes jomā par tēmām:
  •  “Finanšu ministrijas darbinieku mācību kursa “Pievilcīga un pozitīva darba vide” nodrošināšana”
  • “Finanšu ministrijas vadītāju  attīstības programmas “Emocionālā inteliģence pozitīvai saskarsmei komandā” nodrošināšana”
  • “Finanšu ministrijas vadītāju attīstības programmas “Mūsdienīgas uzstāšanās un prezentācijas metodes” nodrošināšana”
  • “Finanšu ministrijas vadītāju attīstības programmas “No formālās uzraudzības uz līderību” nodrošināšana”
 • Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”. Apmācību programma ” Mācību pakalpojumi divu apmācības programmu izstrādei un 24 apmācību semināru vadīšanai” , kurā tika ietverta apmācības programmas “Efektīva komandas sadarbība” un “Efektīva komunikācija ar klientu”,pasākuma norises vietas:Preiļos, 2. septembrī, 2016. – Ādažos, 20. septembrī, 2016.- Ķekavā,22. septembrī, 2016. – Jaunpilī, 23. septembrī, 2016. – Daugavpilī, 27. septembrī, 2016.-Jelgavā, 30. septembrī, 2016.- Kārsavā.
 • Valsts probācijas dienests. Seminārs “Pārmaiņu vadības praktiskie aspekti”.
 • Rēzeknes pilsētas dome. Seminārs “Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” .
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļa. “Sanāksme par 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.
 • VARAM Klimatu pārmaiņu departaments. Vidusposma konference ‘’Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu’’, “Nacionālā klimata politika” projekta “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”, ekspertu seminārs “Metodoloģiskās pieejas risku un ievainojamības novērtēšanai”, Ekspertu seminārs “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai”, ekspertu seminārs “Pielāgošanās monitoringa sistēmas attīstība”.
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departaments. Norvēģijas finanšu instrumenta programmas sēde „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.
 • Attīstības instrumentu departamenta Pārrobežu sadarbības programmu sekretariāts. “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Programma) reģionālie informatīvie semināri “, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” Sadarbības komitejas sēde.
 • Reģionālās politikas departaments. Apmācību seminārs „Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometne – Vasaras skola 2016”

2017.gads

 • Ieslodzījuma vietu pārvalde. ESF projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”. Semināri notika Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā un Valmierā.
 • Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekts “NVA darbinieku apmācības par pētījumiem un datu analīzi”.
 • Rēzeknes pilsētas dome.  Seminārs “Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”.
 • VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Notika apmācību kurss, Paula Stradiņa klīniskā universitātes darbiniekiem, “Profesionālā izdegšana”.
 • Valsts probācijas dienests. Projekta “Vadītāju vasaras skola” ietvaros organizētu apmācību semināru “Komandas vadīšana, mērķu izvirzīšana un personāla motivēšana šo mērķu sasniegšanai”.

2018.gads

 • Ieslodzījuma vietu pārvalde. Mācību semināri: “Antisociāla uzvedība: profesionālās saskarsmes specifika ar personām, kurām raksturīga antisociāla uzvedība”, “Darbs ar personām ar atkarības problēmām”, “Lietišķā etiķete un profesionālā ētika”, “Prezentācijas prasmju pilnveidošana”, “Darbs ar personām ar garīgās veselības traucējumiem”, “Darbs ar dzimumnoziedziniekiem”. 
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros notika seminārs “Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)”.
 • Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”.  “Supervīziju pakalpojumu nodrošināšana”.
 • Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”.  “Supervīziju pakalpojumu nodrošināšana”.
 • Valsts probācijas dienests. Seminārs “Atšķirīgais un kopīgais procesu un personāla vadībā” pasākuma „Vadītāju vasaras skola 2018” ietvaros.

Pētījumi

2012.gads

 • Beverīnas novads. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros Pētījums par Realizēto un esošo Beverīnas novada projektu efektivitātes izvērtēšana. 2012

2015.gads

 • Biedrība „Balvu rajona partnerība”. Pētījums  „Biedrības „Balvu rajona partnerība” attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana”. 2015

2018.gads

 • Ieslodzījuma vietu pārvalde. Pētījums “Personāla vadību funkciju audits un personāla procesu pilnveide”.

Metodisko materiālu izstrāde

2013.gads

 • Saulkrastu novada dome. Darbības programma 2007. – 2013. gadam: Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritāte: Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākums: Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana. Aktivitāte: Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana ietvaros Attīstības un ilgtspējības monitoringa indikatoru sistēmas lietošanas rokasgrāmata. 2013

2014.gads

 • VARAM. Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”, Apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” īstenošanai, Rokasgrāmatas satura izstrāde un izdruka. 2014

Konferences

2013.gads

 • Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts izglītības satura centrs (VISC). Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” Telpu un tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana semināram 2013. gadā”
 • Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts izglītības satura centrs (VISC), Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” vajadzībām. Telpu un tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana. 2013

2014.gads

 • The ACSE – URBACT SECRETARIAT, Banque de France. URBACT programmas informācijas diena. 2014
 • VARAM. “Seminārs par sadarbību piekrastes attīstības plānošanā” organizēšana Dundagā. 2014
 • VARAM. Projekta “Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana”, konferences „CONT_ACT RĪGA 2015: Informācijas sistēmu arhitektūra – publisko pakalpojumu pilnveides priekšnosacījums” organizēšana. 2014
 • VARAM. „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” Partnerības meklēšanas foruma organizēšana. 2014
 • VARAM. Partnerības meklēšanas foruma Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma “Nacionālā klimata politika ”Atklātais konkurss „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” organizēšana. 2014
 • VARAM. Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda finansēto projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” un „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” organizēšana. 2014

2015.gads

 • VARAM. “Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 2015
 • VARAM.”Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” Sadarbības komitejas 7.sēde.” 2015
 • VARAM. “ES fondu ieguldījums Cēsu novada domes pašvaldības attīstībā kontekstā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm reģionālās politikas jomā “. 2015
 • VARAM. “INTERREG IVC/INTERREG EUROPE Informatīvā diena” organizēšana. 2015
 • VARAM. Projekta noslēguma konference organizēšana „CONT_ACT RĪGA 2015”. 2015
 • VARAM. Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” starpposma novērtējuma semināra organizēšana. 2015
 • VARAM. Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” ietvaros tika organizēta pieredzes apmaiņas vizīte Rīgā – „Norvēģijas ekspertu vizītes Latvijā organizēšana”. 2015
 • VARAM. Projekta konferences „CONT_ACT RĪGA 2014: Informācijas sistēmu arhitektūra – publisko pakalpojumu pilnveides priekšnosacījums” satura izstrāde. 2015
 • VARAM. Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”  un „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”vidusposma konference“Reģionālā politika un attīstības plānošana Latvijā: izaicinājumi un risinājumi pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai”. 2015
 • VARAM. Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” ietvaros tiks organizēti pieci apmācību semināri par tēmu „Budžeta un attīstības plānošanas sasaite vietējā līmenī”. 2015
 • VARAM. “Seminārs par purvu apsaimniekošanu kontekstā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaiti – Norvēģijas piemērs”. 2015
 • VARAM. Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros organizēts seminārs par publisko ūdeņu pārvaldību. 2015
 • VARAM. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” Starpposma novērtējuma seminārs. 2015
 • VARAM. Klimata pārmaiņu samazināšanas plāna apspriešanas konference. 2015
 • VARAM. Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” semināra „Programmas LV07 īstenošanas progress un projektu savstarpējā papildinātība” organizēšana. 2015
 • VARAM.  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”, projekta “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes  palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” vadības komitejas organizēšana. 2015

2016.gads

 • VARAM Attīstības instrumentu departamenta Pārrobežu sadarbības programmu sekretariāts. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Programma) Atklāšanas pasākums Liepājā, Lielais Dzintars.
 • Baltijas vides ministru sanāksme Baltijas Ministru padomes ietvaros. Liepājā, Lielais Dzintars.

 2018.gads

 • Ieslodzījuma vietu pārvalde.Eiropas Sociālā fonda projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr.:9.1.2.0/16/I/001) un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.:9.1.3.0/16/I/001 ietvaros.
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0./16/I/001 (turpmāk – ID Nr.9.1.3.) “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” semināru organizēšanas pakalpojumiem reģionos. Daugavpils, Valmiera, Liepāja, Jelgava.
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001) apakšdarbības Nr. 5.2. ietvaros organizētā konference “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Dažādība vieno”.
0 Comments

No Comment.