Integrētas plānošanas metodes pašvaldībām

Mērķa auditorija: pašvaldību darbinieki, kuriem nepieciešama jaunākā informācija par attīstības integrētās plānošanas jautājumiem.

 • Kā integrētas plānošanas un ilgtspējības elementi ir iestrādājami plānošanas dokumentos, it īpaši stratēģiskās plānošanas dokumentos.
 • Piedāvājam apgūt LU EVF Vides pārvaldības katedrā prof. R. Ernšteina vadībā izstrādāto integrētās plānošanas metodi un tās pamatus.

Seminārs ir domāts plānošanas speciālistiem, kuri izstrādā pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus un saskaras ar nepieciešamību novērtēt plānošanas darba sekmes. Seminārā tiks apskatīta plānošanas dokumentu sistēma un hierarhija, integrētās plānošanas dokumenti un to izstrādes gaita.

 Programmas īss apraksts:

 1. Ilgtspējības jēdziens attīstības plānošanā.
 2. Ilgtspējības četru dimensiju modelis. Ilgtspējība kā procesu balanss.
 3. Informācija integrētai plānošanai:
 •  SVID analīzes analīze,
 •  grupu intervijas,
 • “prāta vētras”.
 1. Prioritārās integratīvās problēmjomas, to definēšana.
 2. Problēmjomas analīze – 4P modelis.
 3. Pasākumu plāna izstrāde un analīze.
 4. Stratēģijas sekmju mērīšana ar indikatoru metodi. Pamatjēdzieni.

Nodarbību plāns

Teorētiskās lekcijas – 2 akadēmiskās stundas.

Praktiskās nodarbības – 1 akadēmiskā stunda:

 • SVID analīzes paraugs,
 • problēmjomu un prioritāšu definēšana,

Teorētiskā lekcija – 1 akadēmiskā stunda.

Praktiskās nodarbības – 2 akadēmiskās stundas:

 • vienas problēmjomas analīze,
 • priekšlikumu saraksta analīze.

Dalībnieku ieguvums: Praktiski pielietojamas zināšanas, kas izmantojamas plānošanas darba uzdevumu sastādīšanai un praktiskā plānošanas darba organizēšanai.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību seminārā.

Pasniedzējs: Jānis Kauliņš- vairāk kā 15 gadu darba pieredze pašvaldībās, ES un ANO starptautiskajos izpētes projektos. LU EVF Vides zinātņu doktors, PKC konsultants, Maģistra grādi ķīmijā un vides pārvaldībā.

Mācību ilgums: 8 akad. stundas

 

 
0 Comments

No Comment.