Indikatoru sistēmas izstrāde

Latvijā vienīgā izstrādātā indikatoru sistēma novada attīstības novērtēšanai
Indikatoru rokasgrāmata

 

KAM MUMS INDIKATORI?

Indikators ir kaut kas tāds, kas palīdz jums saprast, kur atrodaties, kādu ceļu ejat un cik tālu esat no vietas, kur jūs vēlētos būt. Labi izraudzīts indikators arī brīdina par problēmām, pirms ir kļuvis patiešām slikti un palīdz noskaidrot, kas ir nepieciešams, lai savlaicīgi risinātu problēmu” (Hart, 2006).

INDIKATORU IZMANTOŠANAS GALVENIE MĒRĶI

 • Problēmu identificēšana – indikators kā esošā stāvokļa raksturotājs un norādītājs uz esošām vai paredzamām grūtībām.
 • Stratēģijas formulēšana un mērķu nospraušana – indikatori kā lēmumu pieņemšanas katalizatori un palīgi mērķu un uzdevumu noteikšanā.
 • Stratēģijas izpilde – indikatori raksturo tuvošanos izvēlētajiem attīstības mērķiem un to sasniegšanu.
 • Komunikācija ar sabiedrību:
  –      indikatoru grupa, kuri raksturo sabiedrības informētību, iesaisti un līdzdalību izvēlētās attīstības stratēģijas īstenošanā;
  –      sabiedrības līdzdalība mērījumos;
  –      informācija, ko sabiedrībai sniedz indikatoru rādījumi.

PIEDĀVĀJUMS PĀRVALDĪBAS INDIKATORU SISTĒMAS IZSTRĀDEI

 •       Pārvaldības un attīstības indikatoru un to sistēmu izstrāde
  –      vispārējai attīstībai un tās ilgtspējībai,
  –      vispārējai un integrētai pārvaldībai,
  –      piekrastes pārvaldībai,
  –      speciāliem tematiskiem mērķiem.
 •       Pārvaldības stratēģisko mērķu definēšana
  –      gadījumā, ja nav attīstības stratēģiskās plānošanas dokumentu vai arī tie varētu būt aktualizējami.
 •       Indikatoru sistēmas (IS) izstrāde indikatoru saraksta veidā.
 •       Indikatoru izstrāde un IS ieviešana:
  –      metodiskais nodrošinājums,
  –      sistēmas aprobācija, veicot “pirmo mērījumu”,
  –      sabiedrības iesaiste,
  –      pirmā mērījuma rezultātu interpretācija.
 •       Pasūtītāja personāla apmācība IS uzturēšanā.
 •       Indikatoru sistēmas pēcieviešanas pavadīšana.

INDIKATORU VIETA PAŠVALDĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SISTĒMĀ
      IS dokumentācija, ko sagatavo ieviešanas etapā, ir pašvaldības attīstības stratēģijas relatīvi patstāvīga sastāvdaļa. Tā noformējama kā rokasgrāmata, kas sastāv no:

–      indikatoru sistēmas īsa kopēja apraksta,
–      indikatoru aprēķina metodiku komplekta.
     Indikatoru sarakstu ar īsiem paskaidrojumiem par nozīmi, datu ieguvi un aprēķināšanu sagatavo arī pašvaldības mājaslapā vai citā mēdijā publicējamā veidā.

   

0 Comments

No Comment.