Ilgtspējīgas attīstības indikatoru lietošanas pamati

Indikatoru metode ir strauji praksē ienākoša metode sarežģītu procesu novērtēšanai un mērīšanai. Šāds process ir arī teritorijas pārvaldība un ilgtspējība. Indikatoru metodes lietošana šai jomā Eiropā un citur attīstītajās valstīs tiek uzskatīta par labas pārvaldības prakses būtisku elementu. Latvijā indikatoru metode ir savas attīstības sākumā. Šobrīd tāda tiek pilnvērtīgi izstrādāta Saulkrastu novadam.

Mērķa auditorija: dažādu līmeņu pārvaldes institūciju speciālisti, kuri nodarbojas ar attīstības plānošanu un attiecīgu metodisko darbu un kam ir nepieciešami instrumenti pārvaldības, it īpaši attīstības stratēģijas sekmju novērtēšanai, tai skaitā arī no ilgtspējības aspekta.

 Programmas īss apraksts:

1. diena
Indikatora jēdziens. Ilgtspējības indikatori, to vēsturiskā attīstība. Rio konference.
Indikatora funkcijas pašvaldības attīstības stratēģijā. Indikatoru metodes lietošanas praktiskie aspekti.

 • Tehniskās prasības indikatoram:
 • izmērāmība,
 • izšķirtspēja un nosegums,
 • metodiskā vienveidība, datu pieejamība,
 • atspoguļojuma uzskatāmība.
 • Klasiskais DPSIR indikatoru modelis un tā pielietojamība pašvaldību plānošanā.
 • Ilgtspējības dimensiju modelis.
 • Pārvaldības indikatora definīcija un definīcijas apgabals. Indikatīvie rādītāji. Jēdziens par indikatora integrativitāti.
 • Indikatoru saraksta veidošana. Atlases algoritms.
 • Indikatoru sistēmas dokumentācija:
 • indikatoru sistēmas rokasgrāmata:
 • indikatoru saraksts,
 • indikatora metodika,
 • prasības indikatoru ziņojumiem un ilgtspējības pārskatam;
 • atskaišu dokumentācija:
  • indikatora tehniskā atskaite, indikatora publiskā atskaite,
  • ilgtspējības pārskats.
 • Īss ievads datu apstrādē un atspoguļošanā. ĢIS nozīme indikatoru metodes lietošanā.

2.diena

 • Indikatoru sistēmas sastādīšana un analīze.
 • Indikatora metodikas izstrāde.
 • Indikatora atskaites izstrāde.
 • Ilgtspējības novērtēšana ar “ilgtspējības svaru” metodi.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību seminārā.

Pasniedzējs: Jānis Kauliņš – SIA KBLC vadošais eksperts teritoriju un attīstības plānošanā, vairāk kā 15 gadu darba pieredze pašvaldībās, ES un ANO starptautiskajos izpētes projektos, PKC konsultants, LU EVF Vides pārvaldības katedras doktorands. Maģistra grādi ķīmijā un vides pārvaldībā.

Mācību ilgums: 2 dienas (16 h)

0 Comments

No Comment.