Iekšējo auditoru apmācību kurss

Semināra saturs:

Kvalitātes nodrošināšanas principi uzņēmumā

 • Audita iemesls
 • Audita veidi
 • Prasības auditoram
 • Audita sfēras noteikšana
 • Audita norise
 • Auditu plānošana un organizēšana balstoties uz dokumentālam procedūrām

Praktiskie uzdevumi: audita plāna sagatavošana, audita jautājumu formulēšana

Audita veikšanas metodoloģija standartiem ISO 9000 un ISO 19011

 • Standarta prasību iestrādāšana audita plānā
 • Standarta prasību (dokumentācijas prasības, vadības pienākumi, kvalitātes politika, kvalitātes mērķu, kvalitātes vadības sistēmas plānošanas, iekšējās komunikācijas, vadības pārskatu, korektīvo un preventīvo darbību u.c.) auditēšana

Praktiskie uzdevumi: iekšējā audita simulācijas uzdevums

Objektīva datu ievākšana un analizēšana

 • Neatbilstības definējums
 • Rezultātu fiksēšana
 • Audita secinājumu izsekojamība
 • Iekšējo auditoru slēdzienu veikšanas turpmākās kontroles organizācija un metodes

Praktiskie uzdevumi: neatbilstību fiksēšana, neatbilstību analīze

Pārbaudes darbs

Mācību ilgums 16 stundas

0 Comments

No Comment.