Projektu vadība

Interaktīvs treniņš projekta komandas izaugsmei

Mācību programmas īss saturs:

 • Komandas attīstības 4 posmi – formēšanās, plosīšanas, normu noteikšana, darbošanās.
 • Džohari logs – sevis novērtēšanas (stiprās, vājās puses; prasmes; vērtības) pieeja. Praktiskais uzdevums: personīgā stila tests.
 • Komandas dinamikas atpazīšana.
 • Komandas darba toksīni un konflikti komandā
 • Situācijas līderība, tās izmantošana komandas darbā
 • Komunikācijas barjeras komandas darbā, to veidi. Aktīvā un pasīvā klausīšanās. Praktiskais uzdevums komunikācijas barjeru atpazīšanai.
 • Efektīva un neefektīva atgriezeniskā saite komandas darbā.
 • Lēmumu pieņemšanas veidi komandās. Vienošanās process komandās. Sinerģijas uzdevums.

Ieguvumi:

 •  izprast kā saliedēt komandu, ņemot vērā katra komandas dalībnieka personīgās īpašības, prasmes un pieredzi;
 •  iepazīt gan sevi, gan kolēģus, kas palīdz uzlabot savstarpējo atmosfēru, uzticību un sadarbību dažādos apstākļos un situācijās
 •  izprast kā sadalīt pienākumus starp komandas dalībniekiem;
 •  izprast situācijas līderības pieeju komandu darbā.

Mācību kursa organizācija:
–20% no laika tiks veltīts teorētiska rakstura lekcijām un praktisko darbu izskaidrošanai, analīzei un secinājumiem pēc praktiskajiem darbiem.
 – 80% – praktiskiem uzdevumiem, testiem.

Mācību ilgums: 16 akadēmiskās stundas
Pasniedzēja: Iveta Reinholde

 

Alternatīvu analīze projektu inicializācijas fāzē

Mācību programmas īss saturs:

 • Lēmumu pieņemšanas veidošanās process – kuras problēmas nonāk dienaskārtībā un kuras nenonāk;
 • Problēmu atlase un filtrēšana. Analīzes rīku izmantošana rīcībpolitikas problēmu analīzei un problēmas potenciāla noteikšanai;
 • Ieinteresētas puses (angl. stakeholders) rīcībpolitikas veidošanas procesā;
 • Ieinteresēto pušu analīze, to interešu un rīcības stratēģijas noteikšana;
 • Interešu pārstāvība rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanas procesā;
 • Līdzdarbības veidi rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanas procesā.
 • Rīcībpolitikas lēmumu veidi;
 • Rīcībpolitikas alternatīvu izstrādē. Kritēriji alternatīvu izvēlei.

Ieguvumi:

 • izprast kā optimāli līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos projektu inicializācijas fāzē;
 • izprast kā veidojas interešu pārstāvība rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanas procesā.

Mācību ilgums: 6 akadēmiskās stundas
Pasniedzēja: Iveta Reinholde

 

ES izglītības projektu pieteikumu sagatavošana un atskaišu sastādīšana

Mērķa auditorija: dažādu līmeņu izglītības speciālisti, kuri nodarbojas ar projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu vadību.

Programmas īss apraksts:

 • Projektu finansēšanas iespējas no dažādiem ES fondiem un programmām.
 • Partneru piesaiste.
 • Projektu ideju sagatavošana. Projektu pieteikuma veidlapu aizpildīšana.
 • Projektu īstenošana.
 • Projektu vadīšanas process un tā raksturojums.
 • Projekta uzdevumu plānošana. Projekta darbu un laika plānošana un kontrole.
 • Projekta vadītājs un projekta komanda.
 • Darbs starptautiskā komandā. Sadarbība ar partneriem.
 • Projektu dokumentācija un atskaites, t.sk. EST datu bāze.
 • Projekta rezultāti un iznākumi, to izvērtēšana un izplatīšana.

Katrā nodarbību dienā paredzēti arī praktiski uzdevumi un daudzpusīga informācija par labās prakses piemēriem, kā arī iespējamām problēmsituācijām un to risinājumiem.

15 gadu pieredze starptautisku izglītības projektu vadībā: Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, YOUTH, Town Twinning programmās, sadarbība ar 56 partneriem 19 valstīs – koordinatora statusā, izstrādāti un īstenoti 14 projekti, partnera statusā – 22 projekti.

Pasniedzēja: Līvija Mukāne – 15 gadu pieredze starptautisku izglītības projektu vadībā: Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, YOUTH, Town Twinning programmās, sadarbība ar 56 partneriem 19 valstīs – koordinatora statusā, izstrādāti un īstenoti 14 projekti, partnera statusā – 22 projekti.

 Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību seminārā.
Mācību ilgums: 3 dienas

 

Komunikācija un publicitātes prasības ES projektos (16 akadēmiskās stundas)

Preses relīžu sagatavošana, informācijas sagatavošana atbilstoši ES projektu prasībām. Mācību grupas dalībnieku prezentācijas efektivitātes uzlabošana, izmantojot prezentēšanas metodes un tehnikas, dalībnieku spēju pilnveidošana kontaktu dibināšanā ar klausītājiem:

 • padziļināti apgūt komunikācijas un lietišķās prezentācijas pamatprincipus;
 • apgūt prezentācijas plānošanas principus izprast neverbālās komunikācijas nozīmi, apgūt veiksmīgus ķermeņa valodas izmantošanas paņēmienus;
 • iepazīties ar psiholoģiskās sagatavošanās un stresa pārvarēšanas paņēmieniem izprast un apgūt kontakta dibināšanas paņēmienus, veiksmīgas sadarbības ar auditoriju priekšnoteikumus.

ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrāde un īstenošana(16 akadēmiskās stundas)

Projekta pieteikumu izstrāde, tipiskākās kļūdas projekta pieteikumu izstrādē, veiksmīga projektu plānošana, kā veiksmīgi vadīt starptautiskus projektus, projektu dokumentācijas nodrošināšanas pamatprincipi, projektu uzraudzība u.c. jautājumi.

 

Projektu vadība (24 akadēmiskās stundas)

Klausītājiem tiks nostiprinātas zināšanas par starptautiskajiem projektu vadības un sertificēšanas līmeņiem saskaņā ar Starptautiskās projektu vadītāju asociācijas prasībām – ieteikumiem. Projektu vadītāja darba specifika, standarta prasības, saikne ar organizācijas mērķiem un noslēgto līgumu par projekta īstenošanu. Mācību laikā tiks padziļinātas zināšanas par projekta dzīves ciklu un tā posmu vadīšanu, pielietojot problēmu analīzes un mērķu analīzes metodes, līdzdalības analīzi, lai izzinātu ieinteresēto viedokli par projekta nepieciešamību. Tiks nostiprinātas prasmes praktiski modelēt projekta mērķus, aktivitātes, grupēt tās, izveidot struktūrplānu un plānot sasniedzamos rezultātus. Grupu darbā tiks pielietota prāta vētras metode un aktīvās diskusijas metode. Tiks nostiprinātas zināšanas par projekta priekšizpētes un izvērtēšanas metodēm.

0 Comments

No Comment.