Darbības virzieni

 

Nacionālo un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu izstrāde:

 • konsultācijas normatīvās bāzes izstrādē un plānošanas dokumentu izstrādē,
 • metodoloģiskā palīdzība.

E-pakalpojumu sistēmas attīstība:

 • E-komercijas izmantošana tūrisma produktu attīstībā (informācijas izplatīšana e-vidē, tajā skaitā bezmaksas informācijas kanāli, sociālie tīkli, jaunākie paņēmieni prezentāciju un maketu sagatavošanai u.c.);

Tūrisma nozares attīstība:

 • Efektīva resursu plānošana un vadība tūrisma pakalpojumu uzņēmumos (biznesa un finanšu plānošana, uzņēmējdarbības finansēšana, uzņēmējs un likumdošana, nodokļu politika; Augstas kvalitātes komunikācijas ētikas sekmēšana tūrisma pakalpojumu uzņēmumos, saskarsme ar klientiem, tajā skaitā viesu uzņemšana, komunikācijas instrumenti).

Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde:

 • konsultācijas par iekšējā audita standartiem – CoSO, Turnbull, SOX, COBIT,
 • metodiskā palīdzība normatīvo aktu izstrādei un iekšēja audita struktūrvienību ieviešanai,
 • darbinieku apmācības par iekšējās kontroles un iekšējā audita veikšanu.

Kvalitātes vadības sistēmu izstrāde un ieviešana publiskā un privātā sektorā:

 • EFQM,
 • Investors in Excellence,
 • ISO 9001,
 • ISO 14001,
 • OHSAS 18001,
 • COBIT,
 • CAF,
 • ISO 27001.

Valsts un pašvaldību programmu un starptautisko projektu ex-ante, mid-term, ex-post novērtēšana:

 • konsultācijas metodoloģijas izstrādē,
 • novērtējuma veikšana.

Cilvēkresursu attīstība:

 • Darbinieku profesionālās kapacitātes paaugstināšana (mācības komandas veidošanas, līderības, politikas analīzes jautājumos),
 • Valsts pārvaldē strādājošo apmācības.

Vides aizsardzība:

 • Vides aizsardzība un pārvaldība,
 • stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums,
 • vides pārskata izstrāde,
 • Teritorijas ilgtspējīgas pārvaldības indikatoru sistēmas izstrāde un ieviešana (mācības Vides aizsardzības pamati, Energoefektivitātes pamati, Zaļās prasmes).

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi.

Konferenču organizēšana. 

Nometņu organizēšana.

 

 

0 Comments

No Comment.