Carnikava IVN

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma atpūtas un sporta parka „Zibeņi” ierīkošanai ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

     Carnikavas novada dome informē par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam par Paredzēto darbību – sporta un atpūtas parka „Zibeņi” izveidošanu īpašuma „Valsts mežs 8052″ (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) teritorijā.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (Reģ.Nr. 90000028989), Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163, tālr.: 67993428. Ziņojums sagatavots saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 20.02.2015. programmas ietekme uz vidi novērtējuma atpūtas un sporta parka ierīkošanai Carnikavas novadā, Carnikavā, nekustamajā īpašumā „Valsts mežs 8052”.

        Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātājs ir SIA „Ķemers Business and Law Company”; ziņojums iesniegts Paredzētās darbības pieteicējam 31.07.2015.
       Sabiedriskās apspriešanas laiks posms noteikts no 08.09.2015. līdz 12.10.2015.
Ar Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ekspertu atzinumiem var iepazīties:

1) SIA „Ķemers Business and Law Company” mājas lapā www.kblc.lv
2) Carnikavas novada mājaslapā adresē www.carnikava.lv sadaļā Attīstība,

3) Carnikavas novada domē, darba dienās no plkst. 8 līdz plkst. 16.30, Klientu apkalpošanas centrā. Stacijas ielā 5, Carnikavā.
         Rakstiskus komentārus un priekšlikumus iespējams iesniegt Carnikavas novada domē augšminētajā adresē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045, tālr.: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv līdz 12.10.2015.
     17.09.2015. plkst. 18.00 Carnikavas novada domē Stacijas ielā 5, Carnikavā alternatīvas aprūpes centra „Pīlādzis” telpās notiks sabiedriskās apspriedes sapulce, kurā būs iespējams uzdot jautājumus Paredzētās darbības ierosinātāja un novērtējuma ziņojuma izstrādātāja pārstāvjiem, kā arī ekspertiem, kas snieguši atzinumus par paredzētās darbības iespējamām ietekmēm uz vidi.

Informācijai: ziņojuma izstrādātāja projekta vadītājs Jānis Kauliņš 26820622, e pasts: janis.kaulins@lu.lv un ierosinātāja pārstāvis Zintis Varts 20237346, e pasts: zintis.varts@carnikava.lv

1.redakcija
Biologa atzinums
Hidrologa atzinums
Ornitologa atzinums

 

Ietekmes uz vidi novērtējums atpūtas un sporta parka „Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8052” zemesgabalā ar kadastra apzīmējuma Nr. 8052 005 1449 Darba plāns:

1. Paredzētās darbības projekta būtības apraksts un paredzētās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pasākumu raksturojums, ietverot iespējamo darbu norises laiku un ilgumu un galvenos nosacījumus problēmjautājumu risināšanai.
2. Paredzētajai darbībai piemērojamo vides aizsardzības normatīvo aktu prasību analīze.
3. Esošās situācijas, paredzētās darbības un iespējamo risinājumu apraksts attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, kā arī iespējamām tiešajām, netiešajām un sekundārajām ietekmēm:
3.1. Paredzētās darbības vietu un tām piegulošo teritoriju apraksts (arī piegulošajās teritorijās izvietotās inženiertehniskās komunikācijas, mūsdienu ģeoloģiskie procesi), pievienojot atbilstoša mēroga karti, kurā uzskatāmi iezīmētas paredzētās darbības vietas.
3.2. Visu iespējamo paredzētās darbības risinājumu (tai skaitā piebraucamo ceļu) apraksts, pamatojot piemērotāko un iespējamo risinājumu izvēli.
3.3. Plānoto darbu veikšanai nepieciešamo izejmateriālu un konstrukciju veidi un apjomi, to piegāde un izvietošana.
3.4. Palīgbūvju, tehnisko laukumu un piebraucamo ceļu izveidei nepieciešamā platība; to izvietojums attiecībā pret īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem.
3.5. Teritoriju sagatavošanas darbi, noņemtās zemsedzes vai izraktās grunts izvietojums.
3.6. Fizisko izmaiņu, kas dabā radīsies paredzētās darbības īstenošanas vietā, raksturojums.
3.7. Darbu organizācijas īpatnības un ierobežojumi, kā arī nepieciešamie nosacījumi negatīvo ietekmju novēršanai/samazināšanai.
3.8. Atkritumu rašanās avoti, veidi un daudzums. Atkritumu apsaimniekošana.
3.9. Paredzētās darbības iespējamo limitējošo faktoru analī
3.10. Plānotie pasākumi, lai nepieļautu iespējamo vides piesārņojumu atpūtas parka ierīkošanas laikā.
3.11. Paredzētās darbības īstenošanai nepieciešamā papildus platība, tai skaitā īpaši uzmanību pievēršot īpaši aizsargājamām teritorijām un biotopiem. Plānoto darbu secība, veikšanai piemērotākais laiks un būvdarbu ilgums.
4. Informācija par paredzētās darbības ietekmējamām aizsargājamām sugām un biotopiem.
5. Paredzētās darbības ieguvuma nozīmīguma izvērtējums, ņemot vērā sabiedrības intereses, sociālās vai ekonomiskās intereses, ieguvumus un darbības īstenošanas rezultātā dabai radīto zaudējumu izvērtē
6. Pasākumi paredzētās darbības negatīvās ietekmes mazināšanai.
7. Ziņojumam jāpievieno ietekmes novērtējumu veikušo ekspertu atzinumu kopijas un izmantotās informācijas avotu saraksts.
8. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopojums un izvērtē Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības un institūciju sniegtajiem priekšlikumiem.

 

0 Comments

No Comment.