Attālinātais darbs

Attālinātais darbs valsts plānošanas dokumentos

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam:

  • Rīcības virziens “Stabili pamati tautas ataudzei”:
  • [269] Ģimeņu ar bērniem labklājības veicināšana, atbalstot pasākumus, kas sekmē darba un ģimenes dzīves saskaņošanu… Attālināta un nepilna laika darba iespēju radīšana vecākiem ar bērniem;
  • Rīcības virziens “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai”:
  • [416] sistēmas izveide publisko pakalpojumu jomas darbinieku piesaistīšanai darbam ārpus Rīgas aglomerācijas; orientēšanās uz publisko pakalpojumu sfēru;
  • Rīcības virziens “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana”:
  • [420] attīstīt radošās industrijas … tostarp veidojot labvēlīgu un iekļaujošu dzīves vidi.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam,
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.

Informatīvie materiāli par attālināto darbu:

0 Comments

No Comment.