Apmācības skolotājiem

„Mācību procesa organizēšana vispārējās izglītības iestādēs darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās, uzvedības un emocionālās sfēras traucējumi.”

 

Apjoms stundās: 36 akadēmiskās stundas
teorija              8 stundas

praktiskās mācības 16 stundas
patstāvīgie novērojumi 12 stundas

 Apmācību metodes:

Mācību procesā tiek izmantotas dažādas metodes – sākotnēji tiek sniegta teorētiska informācija, kas tiek papildināta ar individuāliem uzdevumiem, grupu vingrinājumiem, praktisko situāciju simulāciju un analīzi, dalībnieku diskusijām. Apmācību organizēšanā tiek ņemtas vērā dalībnieku zināšanas un praktiskā pieredze mācību procesa organizēšanā vispārējās izglītības iestādēs darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās, uzvedības un emocionālās sfēras traucējumi. Uzsvars tiek likts uz dalībnieku aktīvu iesaistīšanu mācību procesā, pieredzes apmaiņā. Kursu rezultātā dalībnieki būs apguvuši teorētiskos pamatus par nepieciešamajām prasmēm un tās pielietojuši darba specifikai pietuvinātās situācijās un vingrinājumos.

 Pieaugušo neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri ir apguvuši pieaugušo neformālās izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, saņem apliecību par kursa beigšanu.

 Tālākās izglītības iespējas:

Pēc izglītības programmas apguves izglītojamajiem ir iespēja pilnveidot zināšanas un prasmi attiecīgos augstākā līmeņa kursos, izglītoties pašmācības ceļā, tālmācības kursos.

 Apmācību tēmas:

„Slinkums vai reāls traucējums?” – mācīšanās grūtības un to diferencēšana

 • Mācīšanās grūtību iedalījums un diagnostika
 • Mācīšanās traucējumi
 • Attīstības traucējumi
 • Fiziskās attīstības traucējumi
 • Garīgās saslimšanas
 • Somatiskās saslimšanas
 • Uzvedības traucējumi
 • Komunikācijas traucējumi
 •  Apdāvinātība

Pedagoģiskās palīdzības iespējas darbā ar izglītojamajiem, kuriem diagnosticēti mācīšanās traucējumi

 • Atbalsta struktūra un sadarbības iespējas izglītības iestādē
 • Atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos
 • Neformālās pedagoģijas metodes
 • Mācību procesa organizēšana klasē

Uzvedības un emocionālās sfēras traucējumi skolēniem, to ietekme uz mācību procesu

 • Uzvedības un emocionālās sfēras traucējumu veidi
 • Korekcijas metodes darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem
 • Preventīvie pasākumi uzvedības problēmu mazināšanā

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni, skolas administrāciju, atbalsta personālu, speciālistiem ārpus skolas

 • Sadarbības veidošanas principi ar izglītojamā ģimeni
 • Sadarbības modelis izglītības iestādē
 • Speciālistu piesaiste ārpus skolas

Pašpalīdzības metodes pedagogiem darba produktivitātes un dzīvesprieka saglabāšanai

 • Stresa menedžments
 • Relaksācijas un vizualizācijas metodes
 • Pozitīvo resursu apzināšana
0 Comments

No Comment.